METUNET BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Metunet Bilgisayar Ltd Şti. ( bundan böyle “Metunet” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla müşterilerinin KVKK’dan kaynaklanan hakları ve uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Barikat tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Metunet, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

1.Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler;

UNVAN:Metunet Bilgisayar Ltd Şti.

ADRES: Aşağı Öveçler Mah. 1328 Cadde no:5/2 06460 Çankaya ANKARA

TELEFON: +90 (312)473 60 73

E-POSTA: kvkk@metunet.com.tr

2.İşlenen kişisel verileriniz nelerdir?

Metunet tarafından işlenen kişisel verileriniz ve verilerin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Kimlik bilgisi: Ad, soyad, doğum tarihi, imza
 • İletişim bilgisi: Telefon numarası,e-posta, adres
 • Özlük bilgisi: Çalışılan kurum/kuruluş, unvan, görev/pozisyon, geçmişte çalıştığı kurum/kuruluş bilgisi ve unvan, işe giriş-çıkış tarihleri, özgemiş bilgileri,
 • Mesleki deneyim bilgisi: Eğitim durumu, mezun olunan okul, başlama ve mezuniyet tarihleri, İngilizce yeterlilik düzeyi, network ve sistem bilgisi, siber güvenlik faaliyet bilgisi, bilgisayar kullanım becerileriniz, Barikat tarafından düzenlenen eğitim kapsamında performans raporu, sınav sonucu, ders içi performans raporu, niyet mektubu
 • Görsel ve işitsel kayıtlar: Vesikalık fotoğraf, fotoğraf, video kaydı, ses kaydı
 • Pazarlama verisi: Anket yanıtları
 • İşlem Güvenliği: IP, internet erişim iz (log) kayıtları
 • Finans: fatura, ödeme makbuzu
 • Fiziksel mekan güvenliği: Kamera kayıtları, giriş çıkış saatleri (Metunet ofisi ziyaret etmeniz halinde)
 • Diğer: Referans kişisi bilgileri ( ad, soyad, unvan, çalıştığı kuru/kuruluş bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi ) , hobileri

Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Barikat tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

3.Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenmektedir?

Metunet tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 • Ürünlerin veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • E-posta listesi oluşturarak pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Metunet’ın sunduğu hizmet kapsamında gerekli bildirimleri yaparak iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal veya hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Güvenlik testlerinin yapılması amacıyla akdedilen sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal veya hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Metunet’in hizmetleri konusunda müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürüterek talep ve şikayet takibi yaparak performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yasal muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi
 • Sözleşmenin ifası kapsamında müşteriden dokümanların alınıp incelenerek mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mevzuat çerçevesinde verilmesi gereken beyannamelerin verilebilmesi
 • Müşteriye gönderilen faturaların resmi kayıtlara alınması sürecinde finans ve muhasebe işlerinin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Proje yönetim dosyası oluşturulması sürecinde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Kontak listesinin oluşturularak reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Barikat tarafından düzenlenen ve kontenjanla sınırlı eğitim faaliyetine katılmak isteyen müşterilerin eğitime seçilmesi ve yerleştirilmesi süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim sonunda değerlendirme yaparak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitime katılan müşteriler bakımından yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Uzaktan eğitim süreçlerinde video konferans yazılımları ile uzaktan eğitim verilmesi
 • Proje yönetim süreçlerinde uzaktan bağlantı sağlanabilmesi için video konferans uygulamalarının kullanılması

4.Kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir?

Kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgelerle, sizlerin sözlü beyanları sonucunda, tarafınızca gönderilen e-posta, tarafınızca doldurulan kapsam formu, Barikat internet sitesinde yer alan Siber Kariyer Programı Başvuru Formu, müşteri memnuniyet anketi, eğitim katılım formu, sınav formu, toplantı/çalışma tutanakları, eğitim/hizmet değerlendirme anketleri, tarafınızca elektronik ortam vasıtasıyla gönderilen CV, çalıştığınız kurumdan gelen e-posta aracılığıyla veya telekonferans görüşmelerimiz esnasında sözlü olarak belirtmeniz yoluyla ayrıca işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine ve “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

5.Kişisel verileriniz hangi amaçla kimlere aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz;

 • Metunet tarafından düzenlenen etkinliklerde katılımcı listesinin oluşturulması ve organizasyon sürecinde etkinlik kapsamındaki gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla otel ve organizasyon firmasıyla,
 • Mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla potansiyel müşteri konumundaki gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ve/veya potansiyel müşteri konumundaki kamu kurum ve kuruluşları ile,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülük yerine getirilmesi sürecinde tedarikçilerle,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kuruluşu ile,
 • Sponsorluk ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarıyla ve tedarikçilerle,
 • Eğitime katılımının değerlendirilmesi amacıyla gerçek kişiler veya özel/kamu hukuku tüzel kişileri ile

paylaşılmaktadır.

6.Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz; mal veya hizmet satış, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi amaçları doğrultusunda “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak yurtdışına aktarılmaktadır.
Kişisel verileriniz, uzaktan eğitim verilmesi, uzaktan proje yürütülmesi süreçlerinde çalışmanın sağlanabilmesi amaçlarıyla kullanılan video konferans uygulamalarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak yurtdışına aktarılmakta fakat sunucularda ver depolanmamaktadır. Bu kapsamda yurtdışı sistemlerde veri depolanmamakta fakat sistem işletim gereği yurt dışı sunucularında veri yayını yapılmaktadır.

7.KVVK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

Metunet tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınız bulunmaktadır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümler çerçevesinde her zaman tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru ve şikayet süreçlerinizin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için sizin için hazırladığımız örnek başvuru formuna ulaşmak ve başvuru usulleri ve başvuru sürecinin değelendirilmesi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen https://www.metunet.com.tr/kvkk-bilgilendirme adresini ziyaret ediniz.